Kalangan Saga Ummat Tuhan 2

Aheka' ainu-inu bang angay saga bebeya'an si Isa angusal kalangan ma pagsambahayang.  Ma saga ummat Tuhan manjari angusal kalangan pamandu' saga kasab'nnalan ma pagiman, pagbi'at, pagpudji maka pagsarang-sukul.  Pamintangin saga pandu' itu min Kitab Tawrat, Jabul maka Injil:

Na, magpangalang disi Musa maka saga bangsa Isra'il pamudji sigām ni PANGHŪ'. Ya na itu kalangan sigām:
"Magkalangan aku ni Yawe sabab abantug da'uganna.
Kalarukan e'na saga kura' ni tahik, talapay isab saga a'a magpangura'.
Si Yawe ya amuwanan aku kosog, in iya pagkalanganku pagka aku kalappasanna.
In iya Tuhanku, pudjiku iya, Tuhan isab kamatto'ahanku, paheyaku ōnna."
(Paglappas 15:1-2, Kitab Tawrat)

"Dai' na kam, magkalang kitam ni si Yawe kabowa kakōgan,
Patanogtam suwalatam ni iya,
ya pinagsambatan Batu-Lakit panglappasan.
Sūng kitam anukbal pagsukulan ni iya,
paheyatam iya labay min kalangan maka tarasul." (Kalangan 95:1-2, Kitab Jabul)

"Gomgominbi pamandu' Al-Masi bo' pasobsob to'ongan ni deyom ataybi. Bang kam ganta' magpandu' dangan maka dangan, paglagihunbi pangita'u kamemon bay pamuwan ka'am. Magkalang kam saga kalangan pamudji Tuhan sampay kalangan makani-ka'am min Rū Tuhan. Magkalang kam pagka aheya pagsukulanbi ni Tuhan." (Kolossa 3.16, Kitab Injil)

Magpangalang disi Musa maka saga bangsa Isra'il (Kalangan, Ongka', Lagu)

 

Ya 12 saga kalangan itu min DVD Kalangan Saga Ummat Tuhan Vol. 2, ya na saga kalangan pinagusal pagpudji maka pamandu' e' saga bebeya'an si Isa ma katalingkal Sulu maka Mindanao.  Bay na asal tasalin ma Sinama sangay tagna' maka bay tatangkap buwattina'an.  Makajari kam pakale maitu bang t'kkonbi saga ōn kalangan mareyo' itu.


Bang kam bilahi lagi' makasayu paheka pasalan bang angay niusal kalangan ma pagpudji' ni Tuhan maka bang kam bilahi pakale ma 12 kalangan Sinama, pehē' kam ni Kalangan Saga Ummat Tuhan Vol. 1.

Bang saga kalangan Krismas, t'kkonunbi Kalangan Krismas.

Bang kam bilahi ang'nda' maka mag-download saga videoke kalangan itu maka kasehe'an kalangan, pehē' kam ni Videoke page.

Share

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.