Sai kami itu?

Ummat Tuhan kami. Magmatāw kami ma iya maka magkahagad kami ma Al-Masi, si Isa.

Saga Kasamahan, kasehe'an Pilipino, maka aniya' isab saga Milikan bay makatabang analin kitab maka bay angahinang saga sini maka kalangan beya'na isab minsan website itu.

Saga Muslim, Almasihin, maka Mag'mbo' ya bay makatabang ma saga hinang itu ati bay makabāk isab kahāpan ma palman Tuhan.

Share