Patta' Tarpaulin

Aniya' maitu saga patta' ma bahasa Sinama ma pasalan palman Tuhan, tōp nihinang tarpaulin atawa manjari saga patta' itu kinose'an bo' pinat'nna' ma saga luma'bi atawa pinasaplag ni saga kampung maka bagay.

Kalangan 1
Download Full Size JPG

Kalangan 1
 

Sambahayang Pamandu' e' si Isa Al-Masi

Download Full Size JPG

Subay Kita Atukid
Download Full Size JPG

Subay kitam atukid ma ai-ai hinangtam sabab minsan manusiya' ya paghinangantam, PANGH?' ISA ya luggiya' nakura'tam.

 

 

Panoho'an Ahalga' min Kamemon
Download Full Size JPG

image